Dokumenty do wyceny

Jakie potrzebne dokumenty rzeczoznawcy majątkowemu, żeby wycenił nieruchomość?

Ilość oraz rodzaj dokumentów jest zależny od tego co będzie wyceniane. Najmniej wymagające pod tym względem jest wycena nieruchomości lokalowej, najbardziej natomiast wycena nieruchomości zabudowanej.

1. Przy wycenie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, rzeczoznawca majątkowy potrzebuje:

– akt notarialny lub orzeczenie sądu,
– numer księgi wieczystej albo jej odpis,
– wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
– decyzja o warunkach zabudowy lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (suikzp),
– dokumenty potwierdzające obciążenia istniejące na nieruchomości umowa dzierżawy, najmu (opcjonalnie),
– dokument potwierdzający prawny dostęp do drogi publicznej,
– umowa przedwstępna (opcjonalnie).

2. Przy wycenie nieruchomości zabudowanej:

– akt notarialny lub orzeczenie sądu,
– numer księgi wieczystej albo jej odpis,
– wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
– decyzja o warunkach zabudowy lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (suikzp),
– dokumenty potwierdzające obciążenia istniejące na nieruchomości – umowa dzierżawy, najmu, dożywocia, służebność zamieszkania (opcjonalnie),
– umowa przedwstępna (opcjonalnie),
– dokumentacja techniczna budynku (opcjonalnie),
– decyzja o nadaniu numeru (opcjonalnie),
– pozwolenie na budowę (ostateczna decyzja) wraz z kopią dziennika budowy (gdy inwestycja jest w trakcie realizacji);
– projekt architektoniczno – budowlany (z opisem technicznym, rzutami kondygnacji, zestawieniem powierzchni);
– zestawienie prac i kosztów – w przypadku budowy, nadbudowy, przebudowy, rozbudowy, remontu, adaptacji, wykończenia itp. zestawienie musi być opatrzone datą oraz podpisane przez Kredytobiorcę
– dokument potwierdzający prawny dostęp do drogi publicznej,
– skutecznie złożone oświadczenie o zakończeniu robót budowlanych, bądź pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego.

3. Przy wycenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

– akt notarialny lub orzeczenie sądu,
– numer księgi wieczystej albo jej odpis, (jeśli jest urządzona)
– zaświadczenie ze spółdzielni dotyczące własności lokalu,
– dokument potwierdzający prawny dostęp do drogi publicznej,
– umowa najmu lub umowa przedwstępna (opcjonalnie).

4. Przy wycenie nieruchomości lokalowej (funkcja mieszkalna lub użytkowa):

– akt notarialny lub orzeczenie sądu,
– numer księgi wieczystej albo jej odpis,
– numer księgi wieczystej gruntu pod nieruchomością (budynkiem) albo jej odpis,
– decyzja o sposobie użytkowania w przypadku lokalu użytkowego,
– umowa najmu lub umowa przedwstępna (opcjonalnie),

5. Nieruchomość komercyjna:

– Dokumenty jak w przypadku nieruchomości gruntowej zabudowanej;
– Zawarte umowy najmu;
– Podatek od nieruchomości;
– opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu,
– podatki od nieruchomości, koszty mediów, nakłady na konserwację i naprawy bieżące, koszty zarządzania, koszty ubezpieczenia i ochrony nieruchomości oraz inne koszty ponoszone okresowo.

Jeśli masz jakieś pytania co do dokumentacji potrzebnej do wyceny nieruchomości